Villkor & information

Mapab Solar AB följer svenska regler och lagar
så att du som konsument kan känna dig trygg.

Försäljning och leveransvillkor

Mapab villkor och garanti (pdf)

1. Allmänna villkor

Följande allmänna bestämmelser gäller under förutsättning att annat skriftligt avtal inte finns.

2. Ingående av avtal

Alla leveranser och erbjudanden från Säljaren sker uteslutande på grundval av dessa villkor. Andra villkor gäller bara om de accepterade av Säljaren i skriftlig form. Detta gäller också i det fall Köparen bekräftar ett erbjudande från Säljaren och hänvisar till egna affärs- och inköpsvillkor. Om inte andra tidsramar avtalats gäller erbjudandena från Säljaren i en månad med början från datumet för erbjudandet. Om beställningen avviker från erbjudandet gäller inte erbjudandet.

3. Priser

Prislistor avser bruttopris, fritt levererat från lager eller fabrik, och är exklusive moms.
Förbehåll: vid ändrade marknadsförhållanden, prishöjningar eller valutasvängningar kan prisanpassningar genomföras när som helst, utan förvarning. Vid efterbeställningar är Säljaren inte bunden till de priser som gällde vid tidigare beställningar.

4. Leveransvillkor

Om inget annat överenskommet finns väljer Säljaren lämpligt leveranssätt. Från och med lastningen av produkterna i lagret/fabriken
övergår ansvaret till beställaren. Transporten sker på beställarens ansvar. Kostnaderna för Transporten belastas beställaren.
Transporter till privatperson tillkommer en extra avgift på fraktkostnaden.
Till andra länder om inget annat avtal finns levererar Säljaren lager gods till andra länder oförtullat och utan avgifter.

5. Leveranstid

Leveransdatum är bara bindande för Säljaren vid uttrycklig skriftlig bekräftelse. Ersättningsansvar vid försenad leverans är
uteslutet, om inte Säljaren avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet har avtalat orealistiska leveranstid och avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet inte efterlever dessa. I sådana fall begränsas ansvaret till den omedelbara skada som är en konsekvens av förseningen. Förlorad inkomst, skador på grund av avbrott i produktionen och kostnader eller utgifter för inköp av varor som inte levererats täcks inte in. Leveranstid avser den tidpunkt då varorna lämnar fabriken/lagret.

6. Oförutsedda leveransproblem

Oförutsedda händelser som arbetskonflikt eller motsvarande händelser (force majeure) som ligger utanför Säljarens och
underleverantörernas kontroll fritar Säljaren från sin leveransförpliktelse, delvis eller fullständigt. I sådana fall är alla typer av ersättningskrav uteslutna.

7. Betalningsvillkor

Betalning av faktura skall vara Säljaren tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 9,5%. Vid Specialbeställning krävs handpenning 30-75% av ordervärde.

8. Egendomsrätt

Säljaren har egendomsrätt till de sålda varorna intill köpesumman med tillägg av ränta och omkostnader i sin helhet är betalda. Accept räknas inte som betalning innan den är helt infriad.

9. Reklamation

Köparen är skyldig att omgående kontrollera varan när den levereras och uppenbara fel skall omedelbart skriftligen rapporteras till Säljaren. Om Köparen försummar att göra så räknas varan som accepterad om det inte rör sig om ett dolt fel som inte gick att upptäcka vid första kontrollen. Ett sådant dolt fel skall rapporteras så snart det upptäcks. Säljarens ansvar omfattar bara leverans av nytt felfritt material. Reklamationstiden vid fel är ett år och gäller från och med det datum varorna levererades.

10. Specialtillverkade produkter

Levererade produkter återtas ej. Vid annullering av order debiteras omkostnaderna som uppkommit vid beställningen.

11. Emballage

Om inte annat överenskommet finns utser säljaren lämplig emballageform.

12. Retur

Returer skall godkännas av Säljaren. Frakten betalas av Köparen.

13. Dokumentation

Mått, textinformation och illustrationer i dokument av alla slag från Säljaren är oförpliktande. Vid framställning av kundspecifika produkter görs en eventuell uppteckning av Säljarens förpliktande.

14. Produktansvar

Krav i samband med produktansvar är uteslutet, om och i den mån det är förenligt med gällande lagstiftning. Om Säljaren likväl ställs inför krav från en tredje part är köparen förpliktad att hålla Säljaren skadeslösa gentemot sådana krav.

15. Eftertryck/kopior

Eftertryck och kopior av alla slag – också i utdrag och så vidare är bara tillåtet med skriftlig tillåtelse från MAPAB AB.

16. Tvister

Tvist mellan Säljare och Köpare ska, om Säljaren väljer, avgöras av domstol eller skiljenämnd enligt Svensk lag.

17. Salvatorisk klausul

Om en eller flera klausuler i detta avtal blir förbjudna, ogiltiga eller omöjliga att upprätthålla i en jurisdiktion vid innevarande
tidpunkt eller vid ett senare tillfälle påverkar inte detta giltigheten hos de andra bestämmelserna. I sådana fall kompletteras den ogiltiga klausulen av parterna så den förblir så lik den ogiltiga bestämmelsen som möjligt.

Garantibevis och garantivillkor

Mapab villkor och garanti (pdf)

Omfattning

Omfattar underkonstruktioner artikelserie: 110, 120 och 130
med undantag av artikelnummer: 120142, 120145, 120148 och 120912.

Tio års garanti. Garantin omfattar material- eller tillverkningsfel som påverkar underkonstruktionens funktion.

Övriga produkter

Två års garanti. Garantin omfattar material- eller tillverkningsfel.

Garantivillkor

 • I samband med upptäckt av fel skall slutkund utan dröjsmål kontakta återförsäljare/installatör för att påtala felet. Återförsäljare/installatör skall i sin tur kontakta MAPAB AB för att beskriva problemet.
 • Reklamation till MAPAB AB skall av återförsäljare/installatör göras omgående och skriftligen med dokumentation av det som misstänks vara felaktigt.
 • Kopia på köpbevis och eventuellt besiktningsprotokoll skall bifogas skriftlig reklamation.
 • Besiktning som utförs av återförsäljare eller representant från MAPAB AB i samband med reklamation debiteras kunden om inga felaktigheter som omfattas av garantin finns.
 • Garantin omfattar normalt bruk för produktens avsedda användningsområde.
  Exempel som garantin ej omfattar:

  • produkt som inte sköts enligt service- och skötselanvisningar
  • produkt som inte är monterad och installerad enligt anvisningar
  • inre eller yttre påverkan som produkten inte är avsedd för
  • feldimensionerade anläggningar
  • naturkatastrofer (täcks ofta av hemförsäkring, se information nedan)
 • Eventuella rese-, frakt- och emballagekostnader i samband med reklamation bekostas av kunden.
 • Garanti räknas från det datum som produkterna levererades från MAPAB AB.

Ersättningsprodukter

MAPAB AB reparerar eller ersätter felaktiga produkter med exakt lika produkter så långt det är möjligt. Eftersom våra garantier sträcker sig över en lång tidsperiod kan vi dock inte lova att produkten är exakt lika i utförandet. I de fall det inte är möjligt ersätter vi med så likvärdig produkt som möjligt.

Användning av Cookies

Denna webbplats använder cookies eller kakor som de kallas på svenska.

Vad är cookies och hur fungerar de?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen ni besöker begär att spara på er dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på er dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden ni är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i er dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk ni har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på er dator, utan försvinner när ni stänger er webbläsare.

Källa: Post & Telestyrelsen

Är cookies farliga?

Nej. Cookies är inte farliga. Cookie-filerna är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och webbläsaren tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt för att du tillåter cookies.

Vad behöver jag göra för att acceptera cookies?

Ingenting. Vi är enligt lag skyldiga till att uppmärksamma er att cookies används på webbplatsen.

Hur jag kan undvika cookies?

Om ni inte accepterar att cookies används kan ni stänga av cookies i er webbläsares säkerhetsinställningar. Ni kan även ställa in webbläsaren så att ni får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på er dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Varje typ av webbläsare tillhandahåller dessa funktioner på olika sätt, se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om ni inte accepterar några cookies alls:

 • Ni kan inte använda vår webbplats fullt ut om ni inte accepterar några cookies alls
 • Ni kan läsa information
 • Ni kan se våra produkter och relaterad information
 • Ni kan inte logga in
 • Ni kan inte beställa

Oavsett vilken typ av cookies ni valt att acceptera så skall ni ta för vana att klicka på ”Logga ut” när ni lämnar vår webbplats (detta gäller ej om ni valt automatisk inloggning).